romaversitas.org.mk

Визија, мисија и стратегија

ВИЗИЈА:

Ромаверзитас е заедница од средношколци, студенти и алумни со претпознатлив идентитет кои остануваат цврсто поврзани со ромската заедница во водството и напредокот на поширокото општество.

МИСИЈА:

Ромаверзитас е чинител во создавањето на квалитетно образовани генерации и клучна организација која креира и предводи критичка маса на средношколци, студенти и алумни преку поддршка, личен и професионален развој, волонтеризам, активизам и лидерство.

СТРАТЕГИЈА: 

Стратешки план на Ромаверзитас 2019 - 2023

Донатори

Соработници

Видео