romaversitas.org.mk

Извршен одбор

Извршен одбор на Ромаверзитас 2015 – до сега

Елвис Мемети, претседател на Извршниот одбор, 2015 – до сега

Elvis Memeti Во овој период работи како советник за имплементација на Стрегијата на Ромите во Министерството за труд и социјална политика и студира на постдипломски студии по меѓународно право и политика при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“. Елвис Мемети е дипломиран политиколог при правниот факултет на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“. Покрај тоа, има долгогодишно искуство како тренер за испорачување на обуки и активист за ромски прашања.

Фатма Бајрам Аземовска, член на Извршниот одбор, 2015 – до сега

Fatma BajramВо овој период работи во НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола, ја врши функцијата претседател на Здружението за развој на Ромската заедница „Сумнал“ и студира на постдипломски студии по библиотекарство при Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“. Фатма Бајрам Аземовска е дипломиран педагог при Филозофскиот факултет на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“. Покрај тоа, работеше во Министерството за култура на Република Македонија, беше член на Парламентарната група за правата на детето, член на Советодавниот одбор на програмата "Алијанса за вклучување во високото образование за Ромите", како и добитник на наградата за исклучително остварување во областа на човековите права и достигнувања од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Дополнително, има значително искуство во истражувачка работа како член во тимот за истражување: "Подобро образование преку очите на децата Роми" и како член на тимот за истражување: "Перцепциите на родителите и децата за образованието на Ромите"

Хусеин Еминов, член на Извршниот одбор, 2015 – до сега

Husein EminiВо овој период работи како државен службеник во генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и студира на постдипломски студии по петрологија, минералогија и геохемија при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Хусеин Еминов е дипломиран универзитетски инжинер геолог при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Ипек Усаинова, член на Извршниот одбор, 2015 – до сега

Ipek UsainovaВо овој период работи како правник во институцијата Народен правобранител во Република Македонија, ја врши функцијата претседател на Здружение на граѓани „Ромски Ресурсен Центар“ и студира на постдипломски студии по менаџмент на човечки ресурси. Ипек Усаинова е дипломиран политиколог при правниот факултет на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“. Покрај тоа, има долгогодишно искуство како сертифициран тренер за испорачување на обуки и подготовка на бизнис планови, координирање на проекти, развивање на методологии за истражување на национално и локално ниво и нивна анализа и подготовка на извештаи.

Реџеп Али Чупи, член на Извршниот одбор, 2016 –  февруари 2019

Redjep Ali ChupiРеџепали Чупи е поранешен директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците во Министерството за образование и наука. Како директор во Министерството бил контакт точка за соработка со Советот на Европа и Обединетите Нации во врска со образованието на припадниците на заедниците. По негова иницијатива направени се законски измени согласно кои за првпат се воведени посебни стипендии за средношколци и студенти Роми во Министерството за образование и наука.

Автор и коавтор е на неколку публикации и извештаи поврзани со образование и заштита од дискриминација по етничка основа.

Г. Чупи по професија е дипломиран правник. Во периодот од 2004 до 2008 година има работено на различни проекти за развој на ромската заедница во Република Македонија меѓу кои и на проектот Ромаверзитас како проектен асистент во периодот од 2004 до 2006 година.

Во два мандати бил член на Извршниот одбор на Фондацијата Отворено Општество Македонија и долгогодишен член на комисијата за селекција на стипендисти Роми од програмите RMUSP и RHSP на Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта.

Во моментов е член на Советодавниот одбор на Канцеларијата за Ромски Иницијативи (RIO) во Берлин и работи како консултант на неколку домашни и меѓународни проекти за развојот на ромската заедница.

Донатори

Соработници

Видео