romaversitas.org.mk

Конкурси

Повик за доставување на понуди за обучувачи за обука и подготовка на бизнис планови во рамки на проектот,, Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуги за обучувачи за подготовка на бизнис планови на гореспоменатиот проект на следните теми.

Понудата треба да ги содржи следниве информации:

  • Финансиска понуда (документ во прилог, анекс 1)
  • Тековна состојба на добавувачот (доколку е правно лице), не постара од една година;
  • Предлог Методологија
  • Стручна биографија на експерт/и предложен за подготовка на обуката (формулар во прилог, анекс 3) ; 
  • Претходно искуство, испорачани обуки таксативно наведени
  • Потпишана изјава за ексклузивност и достапност, (документ во прилог, анекс 4) 

Повеќе информации за бараниот ангажман и начинот на поднесување понуди можете да најдете во документот насловен Услови за работа даден во прилог.

Povik-za-dostavuvanje-na-ponudi.pdf

Uslovi-za-Rabota.pdf

Aneks1-Finansiska-ponuda.docx

Aneks2-Metodologija.docx

Annex3-Expert.docx

Annex4-Izjava-za-eksluzivnost-i-dostapnost.docx

Донатори

Соработници

Видео