romaversitas.org.mk

Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд

Ромаверзитас со два практиканти во ЈЗУ „13 Ноември“ во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на средношколци Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Ромаверзитас со два практиканти во ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија.

Здружение на граѓани „Ромаверзитас“ во рамките на проектот "Зголемување на пристапот и учеството на ученици  Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд"  овозможи практиканство на средношколците во ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“. Практикантите во период од два месеци ќе имаат можност одблизу да се запознаат со работењето на оваа институција.

Активноста практиканство има за цел да ги поддржи средношколците во стекнување знаења, вештини и искуство во рамки на одредени органи/институции и работни организации, кои ќе ги зголемат знаењата и искуствата на практикантите со цел да бидат подготвени да одговорат на потребите на пазарот на трудот во Република Северна Македонија. 

Донатори

Соработници

Видео