romaversitas.org.mk

Наука и знаење

Џедај мајстор на социјалното влијание (Дениз Османи)

Во 16-от број на Рома Индекс Ви дадовме упатства како да напишете подобри заклучоци во есеите и како да користете техники при пишување за да влијаете кај читателите. Во продолжение, Ви додаваме уште неколку совети, начин на логичко размислување и уште неколку техники на социјално влијание.

Совети за пишување на завршниот дел на есејот

Во претходниот број објаснивме како се пишуваат заклучоците во параграфите од главниот дел на телото на есејот, но и дел како да се пишува завршниот дел на есејот. Сега го комплетираме тоа со објаснување како да се напише завршниот дел на есејот.

Пример за завршен дел на есеј

Наоѓање подобра работа е цел која навистина би сакал да ја постигнам во следните неколку години

Повторно враќање или парафразирање на тезата

Завршување на школото ќе направи голем пат во исполнување на оваа цел. За да ја исполнам, ќе ја надоградам мојата биографија и ќе се подготвам за барање работа

Сумирање на поентите/ идеите од параграфите

Мојата цел не е лесна да се изведе, но работите кои се вредни да се направат обично не се лесни

Последна импресија

Бројот на реченици во вашиот заклучок ќе зависи од тоа колку параграфи (изјави) имате во есејот.

Потребен е збор со кој го нагласувате крајот на есејот за да ги натерате читателите да разберат дека ќе го завршите. Најчести се: заклучокот ..., во заклучок, сума сумарум, како што беше напишано/кажано претходно ... Но овие зборови се користат повеќе во ораторството. Може да ги употребите сврзувачките зборови за заклучните реченици кои се дадени во статијата „Џедај мајстор на социјалнотото влијание“ во 16-от број. Исто така може да се употребат следниве зборови: нема сомнение, така, така што, во целина, на светла страна, на крајот, со ова на ум, главно, генерално, во краток преглед, во суштина ...

Заклучете со поврзување на последниот со првиот пасус, можеби со повторување збор или фраза што ја користевте на почетокот.

Логика

Хипотетичкиот силогизам претставува логичен заклучок кој се изведува од две или повеќе претпоставки. Формулата е дадена во текстот:

Законнахипотетички силогизам: (pq)(qr)(pr);

Претпоставка: (p) Ако во државата владее правда, (q) општеството е уредено.

Претпоставка: (q) Ако општеството е уредено, (r) луѓето се задоволни.

Заклучок: Според тоа (p) ако во државата владее правда, (r) луѓето се задоволни.

Претпоставка: (p) Ако Ромите ги уживаат правата, (q) ромската заедница не е маргинализирана група.

Претпоставка: (q) Ако ромската заедница не е маргинализирана група, Ромите немаат голем број заеднички социо-економски проблеми. 

Заклучок: Значи (p) ако Ромите ги уживаат правата, (r) тогаш Ромите немаат голем број заеднички социо-економски проблеми.

Овој логички доказ може да се употребува во техниката за убедување спомената во претходниот број за да се допре до стравот од загуба. На овој начин може да се дадат претпоставките и заклучокот.

Техники на социјално влијание

Компромисна стратегија е опцијата да се понудат три решенија. Од кое, едното е најсовршеното комплетно решение на некој проблем, другото е минимумот, а третото е во средина. Најсовршеното сигурно би чинело многу ресурси и финансии. Кога би се бирало според можностите, ако засегнатите лица можат да си ги дозволат минимум ресурсите и финансиите, тогаш повеќе би се вложиле во средно рангираното решение кое е малку поскапо да се изведе и реализира од минималното, но е поблиску до идеалното комплетно решение. Стратегијата е прво да се објасни најидеалното решение, потоа средното и на крај, најмалото решение. Треба да се задржите повеќе на средното решение, да дадете најмногу објаснување за него од сите понудени решенија. Така она решение кое вие преферирате да се одбере, може да го поставите во средина со другите две алтернативи кои треба да ги направите. Едното како најсовршено и најскапо, а другото најмалку што треба да се вложи напор со помали резултати.

За читателите да имаат посилна желба да го прочитаат текстот до крај, потребно е да се даде решението, планот на акции за проблемот и потоа, да се напишат лошите последици од него. Ако прво се напишат последиците на проблемот, читателите може да ги откажат напорите внимателно да го прочитаат планот за решавање или препораките што ќе ги дадете. Колку е појасно кои мерки треба да се преземат, толку ќе има помала одбрана или одбивање на мерките поради стравот што би го имале кога ќе ги прочитаат последиците и да не продолжат да го читаат текстот.

Потребно е да се даде искрена и безусловна порака во која веќе сме почнале нешто да правиме во име на читателите а потоа да се повикаат и тие да учествуваат и направат нешто со висока цел или повисока придобивка. Така што ќе се добие одобрување и доверба кај читателите и поради реципрочност и тие ќе го направат тоа. 

Гледањето, примањето тажни информации, ги тера луѓето да попуштаат. Емоциите ги тераат луѓето да бидат помалку сензитивни на разликите дури и во важноста на броевите за да нема емотивно оптоварена понуда. Во објаснувањето во параграфот може да предизвикате емоции како сожалување или сочувство, но таа да е релевантна на целите, на тврдењето. Во заклучоците може да ги употребите зборовите за жал, за чудо, по секоја цена, на секој начин, божем, за среќа ...

Последни добри техники се да се користат диверзитет на знаење и користење на јазик кој е разбирлив за читателите. Пред да се објави или предаде есејот каде што е потребно, добро е да се даде на неколкумина да го прочитаат текстот за да искажат мислења кои може да помогнат за важен увид на некој проблем или решение и да се види колку текстот е разбирлив – колку се користат „паметни зборови“ или жаргони кои можат да бидат неразбирливи за поголем дел од целната група читатели. Кога се користи комплексен јазик, тие тешко го интерпретираат текстот, така што пораката ќе биде помалку убедлива и ќе бидете помалку сфатени како автори.

Dzedaj-majstor-na-socijalnoto-vlijanie---Deniz-Osmani.pdf

 

 

 

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео