romaversitas.org.mk

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

Се одржаа работилници за професионална ориентација и кариерно планирање со матуранти Роми

Започна процес на насочување на неколку матуранти Роми за нивно вклучување во високото образование преку нивна помош и поддршка во процес на изборот на студиска програма и креирање на кариерен план, кој најмногу одговара на нивните афинитети, потенцијал, вештини и капацитети.

Во рамки на овој процес,  на 13 и 20 април годинава, се одржаа две работилници во Ромаверзитас во Скопје, спроведени од ангажиран експерт, на кои учествуваа дваесетина матуранти Роми од цела Македонија.

На првата работилница за професионална ориентација на матурантите, беше спроведен МБТИ и прашалник за самопроценка на седумте интелигенции, по што беше даден фидбек од добиениот тип на МБТИ, презентирани професиите карактеристични за секој од МБТИ типовите и беше презентиран концептот на седумте интелигенции и толкување на резултатите.

На втората работилница за кариерно планирање беше споделен МБТИ фидбекот за кариерен развој и понудените алтернативи, презентиран концептот на кариерно планирање и системот на високо и неформално образование. Исто така, беа избрани три алтернативи на професионален избор и нивна анализа.

Овие работилници се дел од компонентата „Вклучување во високото образование“ во проектот „Ромаверзитас – со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

Донатори

Соработници

Видео