romaversitas.org.mk

Вклучени и активни млади

Повик за учество во работна група

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија објавува „Повик за работна група

која ќе биде составена од околу 15 членови од повеќето засегнати страни на младинското прашање. Членовите на работната група се очекува да дадат придонес со нивните знаења, вештини и искуства, водени од фасилитатор и примена на успешни практики, во изготвување на локална младинска стратегија за општина Шуто Оризари. Се планира младинската стратегија да ги опфати областите: младинско учество, младинско информирање, образование, вработување, култура, спорт и здравство. 

Povik za rabotna grupa 26082019.pdf

Вклучени и активни млади

Донатори

Соработници

Видео