romaversitas.org.mk

Работилница на тема: Ромски идентитет и ромско движење - Тетово

Работилницата за Ромски идентитет беше одржана во канцеларијата на Ромаверзитас Тетово на ден 11 Јуни 2016 год. Насловот на Темата беше: ”Ромски Идентитет и Ромско Движење” како една од главните компоненти во проектот насловен “Академска и друга подршка на Ромите студенти во високото образование на Р.Македонија во академската 2015/2016 година ” Работилницата се состоеше во 2 делови, едниот дел започна со работилница на Ромски Идентитет кој дирекно ја водеше Адем Адеми, се зборуваше Што е Идентитет? Како го дефинираме поимот и колку различен може да биде начинот на самодефинирање. Се продолжи дискусијата со Колетивниот идентитет дефинирање како и Политичкиот идентитет , имаше доста добри дискусии и размислувања помеѓу самите учесници како се пронаоѓаат во Политиката дирекно или индирекно и како тие се настроени со идеологијата и задачите на ромските политички партии, и која е нивната главна ориентација настроена на 3 правци: левичарско, централно и десничарско движење.   

Повеќе...

Работилница на тема: Ромски јазик, историја и култура - Тетово

Во канцеларијата на Ромаверзитас Тетово, на 04.06.2016 се одржа работилница насловена РОМИ – ЖИТЕЛИ НА СВЕТОТ (Култура, јазик и традиција) каде присутни беа студенти од Штуловиот универзитет и студенти од Универзитетот Гоце Делчев – Штип.

Предавач на работилницата беше Севдија Абдулова која на самиот почеток од нејзиното предавање ги презентираше Одлуките од првиот конгрес кој се одржа 1971 година во Лондон. 

Работилницата, веднаш по завршувањето на прашањата и одговорите од првата тема продолжи со насловот така наречен Ромски народ – под групи, каде предавачот напомена неколку видови под групи и тоа: Кале, Синти, Романикал, Романисел, Калдераши, Бојаши, Ерлидес/Арлии, Ловари, Ромунгро и Муслимански народ, таа поединечно ги наброи под групите која под-група во која држава живее.

Во делот Ромски јазик, предавачот напомена дека истиот спаѓа во индо-аријанската група на јазици која е дел од индо-европското јазично семејство и дека ромскиот јазик се дели на повеќе дијалекти и тоа: Северни ромски дијалекти, Централни ромски дијалекти, Балкански ромски и Влах ромски. Предавањето продолжи со насловот Култура, традиција и обичаи каде исто така се презентираше ромската традиција наречена Романо законо – Романипен која содржи морални правила карактеристични за Ромите и кои се пренесуват од генерација на генерација, Традиционалните ромски занаети и професии беа исто така тема која привлекуваше доста внимание кај самите студенти кои сами кажуваа дека во корените на нивните семејства постојат занаетите со трговија со коњи, ковачки занает и т.н. Исто така се напомена и Религијата и дека постојат Роми римокатолици, православни, протестанти и муслимани.  

Веднаш после паузата за Ручек се презентираше Ромската носија која исто така беше доста интересна за присутните каде истите се впуштија во прашања а дел раскажуваа дека сеуште истата носија ја користат на свадбените веселби.

Панел дискусија на тема: „УЛОГАТА И РАЗВОЈОТ НА РОМСКАТА АКАДЕМСКА ЗАЕДНИЦА“

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ по повод одбележувањето на 8 Април - Меѓународниот ден на Ромите одржи панел дискусија на тема: „Улогата и развојот на ромската академска заедница во Република Македонија“.

Панел дискусијата се одржи на 6 Април во Музејот на македонската борба - Скопје.

Повеќе...

Работилница на тема: Ромски јазик, историја и култура - Скопје

На 14 Мај 2016 година во Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје се одржа работилница на тема „Ромски јазик, историја и култура“ како една од работилниците за зајакнување на ромскиот идентитет во рамки на Програмата за зајакнување на академските постигнувања и личните капацитети на студентите Роми во Република Македонија за академската 2015/2016 година. 

Работилницата имаше за цел учесниците да се запознаваат со потеклото на јазикот на Ромите, да ги изучуваат основите на ромскиот јазик, да се запознаваат со историјата на Ромите, патешествието на Ромите од Индија до сите делови на светот, како и да да се запознаваат со основните обележја на ромската култура.

Работилницата беше испорачана од м-р Севдија Демирова Абдулова.

Одбележување на 8ми Април –Меѓународниот ден на Ромите организиран од студентите на РОМАВЕРЗИТАС - Тетово

По повод 8ми Април - Меѓународниот ден на Ромите на 7 Април 2016 год беше одржан настан организиран од Здружението на граѓани “ РОМАВЕРЗИТАС” во соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово со цел да се продолжи долгата традиција и да се негува културата во рамките на самиот Универзитет на Југоисточна Европа.

Настанот се одржа во амфитеатарот LH4 на ЈУИЕ со почеток во 12 часот со  поздравни говори од страна на студентите на РОМАВЕРЗИТАС на сите 4 јазици: ромски, македонски, албански и англиски јазик.

Од името на ЈУИЕ настанот го поздрави  заменик ректорот г-дин. Андреј Годспид проселден со презентација од страна на студентите за Ромскиот идентитет, култура и јазик.

Повеќе...

Ромаверзитас - академска и друга поддршка за студенти Роми во Македонија

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео