romaversitas.org.mk

Одржана еднодневна работилница на тема: Техники на академско пишување

На 18 Февруари 2017 беше одржана еднодневна работилница на тема: Техники на академско пишување. На оваа работилница присувствуваа студенти Роми од Скопје, Штип и Тетово кои се запознаа со основната структура на еден есеј, критичка анализа на туѓ текст (есеј), основните сегменти на добро напишан есеј (структура, техничка среденост, јазична правилност, стил), основни видови на есеј, основна структура на семинарски труд и разлики помеѓу есеј и семинарски труд.

Повеќе...

Работилница на тема: Методологија на научно истражувачка работа

На 17 и 24 Декември 2016 беше одржана дво-дневна работилница на тема: Методологија на научно истражувачка работа. На оваа работилница присувствуваа студенти Роми од Скопје, Штип и Тетово кои се запознаа со основните поими во научно истражувачката методологија, стекнаа способност за самостојно и/или менторски водено применување на основните методи во научно истражувачката работа на основно ниво и се информираа за дополнителни извори на информации (учебници, водичи и останата литература) за обработената тема за понатамошно образование и усовршување. Сите овие концепти, кои беа распределени во два дена поради нивно поуспешно совладување, ги поттикнаа студентите да споделат искуства и чести грешки во оваа област кои преку интеркативен пристап ги надминаа и се здобија со основата за подготовка на идна научно истражувачка работа.

Повеќе...

Работилница на тема: Менаџирање на време за ефективно учење

На 26 Ноември 2016 беше одржана работилница на тема: Менаџирање на време за ефективно учење. На оваа работилница присувствуваа студенти Роми од Скопје, Штип и Тетово кои се запознаа со концептите за тоа што е време како поим, менаџирање на времето, матрица за селекција на активности и нејзина имплементација и концепт на креирање на To-Do листа. На крајот научија како да имплементираат план за менаџирање на време и како да ги избегнат многуте така наречени „Крадци на време“.Сите овие теоретски концепти беа придружени со интерактивни игри со кои студентите меѓусебно разменија мислења за нивниот концепт за менаџирање на време што го применуваа до работилницата и што е она што треба да го променат во своето идно планирање на активностите.

Повеќе...

Доделени сертификати за успешно завршен курс по компјутери во Скопје и Тетово

Во Ноември и Декември 2016 година во Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје и Тетово, беа одржани курсеви по компјутери за студенти Роми со цел стекнување со основни и напредни вештини за работа со програмите Microsoft Word, Excel и Power Point 2013. По завршувањето на курсот, со сертификат за успешно завршен курс по компјутери се стекнаа 39 студенти од Скопје и 10 студенти од Тетово. 

Повеќе...

Доделени сертификати за успешно завршен курс по компјутери во Скопје, Штип и Тетово

Во Октомври и Ноември 2016 година во Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје, Тетово и Штип, беа одржани курсеви по компјутери за студенти Роми со цел да ги подобрат нивните вештини за работа со компјутери, односно да се стекнат со основни и напредни вештини за работа со програмите Microsoft Word, Excel и Power Point 2013. По завршувањето на курсот, со сертификат за успешно завршен курс по компјутери се стекнаа 42 студенти од Скопје, Тетово и Штип. 

Овие курсеви по компјутери се дел од проектот „Ромаверзитас – академска и друга поддршка на студенти Роми во Македонија“, кој е финансиски поддржан од Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), Будимпешта. 

Повеќе...

Ромаверзитас - академска и друга поддршка за студенти Роми во Македонија

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео