romaversitas.org.mk

Микроистражување „Ставови и мотиви на матурантите Роми за (не)продолжување на своето образование“

Во спроведеното микроистражувањето на тема „Ставови и мотиви на матурантите Роми за (не)продолжување на своето образование“ авторите Кенан Таир и Лебишка Селоска под менторство на м-р Мануела Демир дефинираа неколку заклучоци, како што се:

-при одлучувањето за упис на факултет кај најголем процент на матурантите Роми се земаат предвид: можноста за идното вработување, стекнувањето знаења и вештини при процесот на образование и можноста за градење кариера по дипломирањето;

-53 матуранти (односно 63 % од испитаниците) планираат да се запишат на додипломски студии на некои од универзитетите во Македонија, додека 19 матуранти (односно 22 %) имаат донесено одлука за непродолжување на своето образование;

-како причини за непродолжување на образованието, главно се наведуваат: ниски семејни приходи, желбата за вработување, заминувањето во странство, слабиот училиштен просек и немањето лична желба за продолжување на образованието.

Повеќе...

Повик за активирање во проектите на Ромаверзитас

За да се зголеми вклученоста и квалитетот на активности од страна на студентите Роми, здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ ги повикува сите студенти и дипломирани Роми, како и алумнисти, да се пријават за вклучување во проектот “Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“.

На овој начин, Ромаверзитас ќе ги поддржи студентите во текот на студиите, ќе им помогне околу формирањето на личниот и академски развој и ќе поттикне зајакнување и вмрежување на ромската заедница. Сетот активности вклучува менторство, туторство, библиотека, курс по странски јазици, курс по компјутерска едукација, курс по Ромски јазик историја и култура и практиканство. Покрај овие активности, се потенцира и максималното учество на состаноци, работилници, преземање иницијативи и социјализација на студентите.

Повеќе...

Успешно се постигнати планираните резултати за академската 2017/2018

Проектните цели, резултати и индикатори за првата проектна година на проектот: „Ромаверзитас- со поддршка за равој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, се успешно постигнати. Овој проект е идеа која започна од 2001 и континуирано се спроведува во Република Македонија за да ги унапреди состојбите на ромската заедница во однос на високото образование, интеграцијата во пазарот на трудот и останатите сектори во општеството. Овој проект веќе неколку години е финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ).  

Повеќе...

Волонтерите со значајни заклучоци за ромската заедница

Од спроведените волонтерства, како излезни продукти се направени три излезни продукти од студентите, преку кои се дефинираа неколку значајни заклучоци. Во првиот презентиран излезен труд на тема „Затворите – превентива или смрт за Ромите во РМ“, студентката Танкица Бекирова заклучува дека „Во казнено – поправните установи владее корупција и условите во затворите се под минимално утврдените стандарди.

Повеќе...

Студенти и алумнисти на Ромаверзитас се стекнаа со сертификат за успешно завршен курс по странски јазик

Вкупно 45 студенти и алумнисти во Скопје, Битола, Штип, Куманово и Прилеп посетуваа курс по странски јазици. Тие успешно го завршија курсот и се здобија со сертификати за познавање на одреден степен на странски јазик. 

Курсевите се одвиваа во периодот февруари-јуни 2018 година, каде што вкупно 41 студент  и 4 алумнисти корисници на проектот на  Ромаверзитас посетија курсеви по англиски, германски или француски јазик, според нивните потреби. 

Повеќе...

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

Донатори

Соработници

Видео